27/03/2023 12:32 บริษัทรับก่อสร้าง , เข้าชม 503 ครั้ง
Rate this item
(Admin)

การเตรียมเอกสารสร้างบ้านมีความสำคัญ และจำเป็นที่จะต้องเตรียมให้ครบเพื่อยื่นขออนุญาตได้อย่างราบรื่น ในบทความนี้ เราจึงได้รวบรวม 6 เอกสารสำคัญ ที่เจ้าของบ้านจำเป็นต้องใช้เพื่อยื่นขออนุญาตสร้างบ้าน มีอะไรบ้าง ตามไปดูพร้อมกันได้เลย

แบบคำขออนุญาต

เจ้าของบ้านต้องกรอกเอกสารใบคำขออนุญาตก่อสร้างบ้าน ก่อสร้างอาคาร ดัดแปลงอาคารหรือรื้อถอนอาคาร (ข.1) พร้อมแนบเอกสารสำเนาบัตรประชาชน สำเนาทะเบียนบ้านของผู้ขออนุญาต ในกรณีเจ้าของบ้านไม่สามารถยื่นขออนุญาตด้วยตนเอง สามารถแนบหนังสือมอบอำนาจให้ผู้อื่นยื่นขออนุญาตก่อสร้างแทนได้


แบบแปลนบ้าน 5 ชุด

เอกสารแบบแปลนบ้านบอกรายละเอียดการสร้างบ้าน ประกอบด้วย รูปแบบบ้าน โครงสร้าง ระบบสุขาภิบาล ระบบไฟฟ้า ซึ่งต้องเป็นแบบแปลนที่ได้มาตรฐาน มีการเซ็นรับรองจากสถาปนิกและวิศวกร กรณีที่ไม่มีสถาปนิกเซ็นรับรอง สามารถขอแบบบ้านมาตรฐานจากสำนักงานเขตท้องถิ่นได้


รายการคำนวณ 1 ชุด

เอกสารที่คำนวณโดยวิศวกร ช่วยยืนยันว่าแบบบ้านผ่านการออกแบบโดยวิศวกร มั่นใจได้ในมาตรฐานการก่อสร้างและความปลอดภัยระยะยาวหลังสร้างเสร็จ


สำเนาใบประกอบวิชาชีพของสถาปนิกและวิศวกรผู้ออกแบบ

สถาปนิกและวิศวกรต้องมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ และต้องเซ็นเอกสารรับรองเป็นผู้ควบคุมงานก่อสร้างทั้งหมด 


สำเนาโฉนดที่ดิน

สำเนาโฉนดที่ดินเพื่อแสดงสิทธิความเป็นเจ้าของที่ดิน หนังสือแสดงการทำประโยชน์ (น.ส.3) และแบบแจ้งการครอบครองที่ดิน (ส.ค.1)


หนังสือแสดงความยินยอมให้ปลูกสร้างอาคารในที่ดิน

กรณีเช่าที่ดินเพื่อสร้างบ้าน ต้องมีเอกสารการอนุญาตใช้ที่ดินเพื่อสร้างบ้านจากเจ้าของที่ดิน และสำเนาทะเบียนบ้านเจ้าของที่ดิน ไม่เพียงเท่านั้นนอกจาก 6 เอกสารข้างต้นที่เจ้าของบ้านต้องเตรียมแล้ว ยังต้องมีการขออนุญาตเพื่อขอใช้มิเตอร์น้ำ มิเตอร์ไฟฟ้าซึ่งมีเอกสารที่ใช้ในการขอแตกต่างกัน


การขอมิเตอร์น้ำ-ไฟฟ้าชั่วคราวในการก่อสร้าง

ในการก่อสร้างนั้น สามารถยื่นขอมิเตอร์น้ำ-ไฟฟ้าชั่วคราวเพื่อใช้ในการก่อสร้างได้

แชร์โพสต์นี้ :
ตำแหน่งโฆษณา


ตำแหน่งโฆษณา


ตำแหน่งโฆษณา